درخواست استخدام

m

رزومه خود را ازسال نمایید

از طریق فرم زیر مشخصات و رزومه خود را ثبت نمایید.

  • در وارد کردن شماره تماس دقت فرمایید و شماره ای معتبر و در دسترس وارد کنید.
  • رزومه را بصورت فایل از طریق فیلد الصاق فایل رزومه پیوست نمایید.

الصاق فایل رزومه (الزامی) :

captcha

زنگ بزنید و مشورت بگیرید: 9697-651-0313

در زمان های خارج از ساعات کار دفتر به شماره تماس ضروری زنگ بزنید.